ClockWorld.info
Actual hour everywhere
North Korea
North Korea current hour
North Korea local time
London
Londre local time
Great Britain local time
New York
New York local time
United States local time
Guanzhou
Guangzhou local time
China local time
Rabat
Rabat local time
Morocco local time
Sydney
Sydney local time
Australia local time

North Korea current local time

North Korea local time

North Korea hour
Time zone : Asia/Pyongyang
 • Country : North Korea
 • Capital : Pyongyang
 • Population : 22,912,177
 • Country code (Iso) : KP / PRK
 • Dialing code : +850 / 00850
 • Currency : Won

Weather in

0°C
 • Temperatures : 0/0°C
 • Wind : km/h
 • Pressure : hPa
 • Air humidity : %
 • Cloud cover : %
 • Sunrise : 01 h 00
 • Sunset : 01 h 00
 • Daylight hours : 00 h 00


North Korea country

North Korea is a country located on Asia. The capital of North Korea is Pyongyang, where the time zone is Asia/Pyongyang and the zone name is Korea Standard Time (KST). The population of North Korea is 22,912,177 inhabitants for an area of ​​120,540 km2.

The languages ​​spoken in North Korea are : Korean.

The currency of North Korea is the Won and the internet extenstion (tld) is the .kp. To call to North Korea you must first enter the dialing code 00850 or +850. The GDP of North Korea is 28 billion dollars, which is about an average per capita GDP of 1,222 dollars.


North Korea time zone

Time ZoneAsia/Pyongyang
ZoneKST
Zone nameKorea Standard Time
Standard time zoneUTC/GMT +09:00 hour
DST (Daylight Saving Time)+09:00 hour
(in use :
)


North Korea currency

Currency codeKPW
Currency nameNorth Korean Won
Symbol
Currency num code408
Decimals2


North Korea postal code format ()

Postal format-
Postal name


North Korea administratives levels

Administrative nameAdmin levelAdmin name (english) number
Do Admin level 1Provinces9
Chikhalsi Admin level 1Capital city1
Teukbyeolsi Admin level 1Special city1
Kun Admin level 2Counties157
Si Admin level 2Cities23


About North Korea

Continent : Asia
Time zone : Asia/Pyongyang
Population : 22,912,177
Total area : 120,540 km2
Capital : Pyongyang

Languages :

 • Korean

Currency : Won
Internet Tld : .kp
Dialing code : +850
Internet hosts : 8
Internet users : 0 (0.00 %)
Mobile phones in circulation : 1,700,000
Gross domestic product (GDP) : 28 billion dollars
GDP per capita : 1,222 dollars

CityPopulation
Pyongyang3,222,000
Hamhŭng559,056
Namp’o455,000
Hŭngnam346,082
Kaesŏng338,155
Wŏnsan329,207
Chongjin327,000
Sariwŏn310,100
Sinŭiju288,112
Haeju222,396
Kanggye-si209,530
Hyesan-si192,680
Songnim152,425
P’yŏngsŏng100,000
Hyesan-dong97,794
Yuktae-dong76,427
Hongwŏn70,923
Najin66,224
Ongjin64,247
Kilju63,652
Chaeryŏng-ŭp53,330
Anju50,196
Ŭiju50,081
Hoeryŏng43,831
Sŭngho 1-tong39,841
Changyŏn39,368
Sunan36,671
Hwangju-ŭp35,641
Kyŏngsŏng35,604
Aoji-ri34,248
Nanam34,055
Anbyŏn-ŭp31,845
Kusŏng30,902
Chŏngju29,065
Kangdong-ŭp28,922
Sŏnbong27,331
Iwŏn-ŭp26,364
Hŭkkyo-ri25,437
Kosan24,822
Yŏnan-ŭp22,665
Namyang-dong22,218
Yŏnggwang-ŭp21,882
Musan-ŭp21,739
Kowŏn-ŭp21,490
Hoeyang21,111
T’ongch’ŏn-ŭp20,575
Kapsan-ŭp20,406
Anak19,995
Onsŏng19,806
Kujang-ŭp19,522
Sil-li19,463
Chunghwa19,346
Samho-rodongjagu19,025
Sinmak18,669
Sakchu-ŭp18,001
Ayang-ni16,104
Sinanju15,693
Sinsang-ni14,960
Pukchil-lodongjagu14,129
Hau-ri13,581
Yonggang-ŭp13,440
Pyŏksŏng-ŭp12,937
Koksan12,923
Chasŏng12,736
Kyŏngwŏn12,650
Puryŏng12,267
Komusan 1-tong12,242
Sŭngjibaegam11,786
Hoemul-li11,681
Sŭngam-nodongjagu11,406
Panghyŏn-dong11,026
Kwaksan10,478
Sangsŏng-ni9,888
Yŏngbyŏn9,584
Yŏmju-ŭp9,437
Ungsang-nodongjagu8,410
Sot-pong151
Yongi-ri4
Chŏnch’ŏn4
Tuil-tong0
Hŭktari0
Taean0
Kangsŏ0
Yuyŏl-li0
Yuyang-ni0
Yuwŏn0
Yuun-dong0
Yuŭm-ni0
Yusŭng-ni0
Yusŏng-ni0
Yusŏng-ni0
Yusŏng-ni0
Yusŏng-dong0
Yusin-ni0
Yusari-maŭl0
Yusa-dong0
Yusap’o0
Yusang-ni0
Yusan0
Yurŭng-ni0
Yu-dong0
Yurhyŏn-dong0
Yurhyŏn-dong0
Yurhyŏn0
Yurhwa-ri0
Yurha-ri0
Yup’o-ri0
Yup’o-ri0
Yup’o-ri0
Yunsŏng0
Yunsan-dong0
Yunsan0
Yunsan0
Yunp’o-dong0
Yung-ni0
Yung-ni0
Yung-ni0
Yung-ni0
Yung-ni0
Yungjung-ni0
Yun-dong0
Hŭru-ri0
Yonchol-li0
Yunch’on-dong0
Yunch’on-dong0
Yunch’on0
Yunch’on0
Yunam-ch’on0
Yultong-ni0
Yultong-ni0
Yul-tong0
Yul-tong0
Yul-tong0
Yul-tong0
Yul-tong0
Yul-tong0
Yul-tong0
Yultae0
Yulsŏng-ni0
Yulsang-ni0
Yulsan0
Yulp’o0
Yulmong-ni0
Yulmok-tong0
Yulmok-tong0
Yulmok-tong0
Yulmok-tong0
Yullŭng-gol0
Pamnŭng-dong0
Yul-li0
Yul-li0
Yul-li0
Takchŏng-gol0
Yulla-ri0
Yullam-dong0
Yulgon-ni0
Yulgong-ni0
Yul-gol0
Yulga-dong0
Yulch’on0
Yulch’ŏl-li0
Yulchae0
Yukso-ri0
Yuksong-ni0
Yukpok-kol0
Yukkoru-mol0
Yuk-kol0
Yujŏng-ni0
Yujŏng-ni0
Yujŏng-ni0
Yujŏng-ni0
Yujŏng-ni0
Yujŏng-ni0
Yujŏng-ni0
Yujŏng-dong0
Yujŏng-dong0
Yujŏng0
Yujŏng0
Yujŏng0
Yujŏn-dong0
Yujŏm-dong0
Yuja-dong0
Yuhyŏl-li0
Yuhŭng-ni0
Yuho-ri0
Yugyŏng-ni0
Yugyo-dong0
Yugok-tong0
Yugok0
Yuga-ri0
Yugap’o0
Yugang-ni0
Yugam-dong0
Yugamae0
Yugae-dong0
Yuga-dong0
Yudong-ni0
Yudong-ni0
Yudong-ni0
Yudong-ni0
Yudŏng-ni0
Yu-dong0
Yu-dong0
Yu-dong0
Yu-dong0
Yu-dong0
Yu-dong0
Yudol0
Yudŏk-kol0
Yudaep’o-ri0
Yuch’ŏl-li0
Yuch’ŏl-li0
Yuch’ŏl-li0
Yuch’ŏn-ni0
Yuch’ŏn-dong0
Yuch’on0
Yuch’on0
Yuch’on0
Yubo-ri0
Yubong-ni0
Yoyang-dong0
Yŏusang0
Yŏunjak0
Yŏunjak0
Yŏŭnjak0
Yŏun’gyo0
Yŏunae0
Yŏulmegi0
Yŏhogae0
Yŏsŏk-tong0
Yŏsŏk-tong0
Yŏra-ri0
Yŏp-tong0
Yop’o-ri0
Yŏp-kol0
Yŏpch’on-dong0
Yŏogae-ri0
Yŏnyang-ni0
Yŏnyang-dong0
Yŏnt’an-ŭp0
Yŏnt’an0
Yŏnsu-ri0
Yŏnsong-ni0
Yŏnsŏng-ni0
Yŏnsan-ŭp0
Yŏnsal-li0
Yŏnsan-ni0
Yŏnsang0
Yŏnsan-dong0
Yŏnp’yŏng-ni0
Yŏngp’ung-ni0
Yŏnp’ung-dong0
Yŏnp’o-ri0
Yonp’o-dong0
Yŏnnam-ni0
Yŏnnae-gol0
Yŏnnae0
Yŏnmu-dong0
Yŏnmip’o0
Yŏnjŏng-ni0
Yŏngjŏng-ni0
Yonjonggo-ri0
Hyŏnjŏ-dong0
Yŏnji-ri0
Yŏnji-ri0
Yŏnhwa-ri0
Yŏnhwa-ri0
Yŏnhwa-ri0
Yŏnhwa-dong0
Yŏnhwa-dong0
Yŏnhŭng-ni0
Yŏnhŭng-ni0
Yŏnho-ri0
Yŏnhŭng-ni0
Yŏnha-ri0
Yŏnham-ni0
Yŏnha-dong0
Yŏnha-dong0
Yongyu-ri0
Yŏn’gyo-ri0
Yŏn’gyo-ri0
Yongyŏn0
Yongyŏl-li0
Yongyŏn-ni0
Yongyŏl-li0
Yongyŏl-li0
Yongyŏl-li0
Yongyŏn-ni0
Yongyŏn-dong0
Yongyŏl-li0
Yongyŏl-li0
Yongyŏng-ni0
Yongyŏl-li0
Yongyŏn-ni0
Yongyŏl-li0
Yongyŏn-ni0
Yongyŏl-li0
Yongyŏn-dong0
Yongyŏn-dong0
Yongyŏn-dong0

North Korea first administrative level

NameAdministrative codePopulation
Chagang-do011,299,830 inhabitants
Hambuk172,327,362 inhabitants
Hamnam033,066,013 inhabitants
Hwanghae-bukto072,113,672 inhabitants
Hwanghae-namdo062,310,485 inhabitants
Kangwŏn-do091,477,582 inhabitants
P’yŏngan-bukto112,728,662 inhabitants
P’yŏngan-namdo154,051,696 inhabitants
Pyongyang122,514,692 inhabitants
Rason18196,954 inhabitants
Yanggang-do13719,269 inhabitants

North Korea map


Pyongyang closest airports

AirportMunicipalityDistance
Sunan International AirportPyongyang22 km
Haeju AirfieldHaeju115 km
Orang AirportChongjin425 km

Local time in world